domingo, 25 de febrero de 2018

[Random] Mi lista literaria: Novelas Chinas (Danmei / BL)

A partir de "Addicted" le di una oportunidad a una gran variedad de novelas chinas y en este lugar pretendo compartirles mis 'descubrimientos'.

Aquí encontrarán los nombres de novelas chinas BL que están siendo traducidas en inglés o español, además cuales de ellas he estado leyendo.

Esperando que la lista les sirva de alguna forma y si tienen oportunidad de leer alguna historia, no duden en dejar sus impresiones y comentarios.

~~ Entrada en c6nstante actualización ~~

EDITADO: Anteriormente aquí incluía el nivel de avance de las novelas, pero debido a que el número de títulos sigue aumentando día a día, preferí dejar la lista simple disponible antes en 'Mapa del sitio'.


NOVELAS CHINAS DANMEI (BL)
- Novelas completas en español -
'Are You Addicted?' de Chai Jidan
‘Brother’ de Ren Ti Gu Jia
'City of Endless Rain' de Julie
‘Counterfeit Bride’ de Zi Yue
'Hua Hua You Long' de Xing Bao Er
‘Lawless Gangster’ de Bai Shan Hei Shui
‘Lord and Dragon’ de Da Yuan Zi
'The Court' de Xing Bao Er
‘To Get the Ideal Man’ de Ling Bao Zi  
‘Uncontrolled Love’ de Lan Lin
‘Yandai Xie Jie No.10’ de Jian Zou Pian Feng 
➣ 


- Novelas siendo traducidas en español -
‘A Round Trip To Love’ de Lan Lin
'A Wave of Wxes Came Looking for Me. What to Do?!' de Long Qi
➢ 'Advance Bravely' de Chai Jidan
‘Agreement of Being Gay for 30 Days’ de Lin Zhi Luo
'Back to the Apocalypse: The Rebirth of Bai Jin' de Ye Yo
‘Beloved Enemy’ de Shui Qian Cheng [Completa en inglés]
‘Beloved Marriage in High Society [Rebirth]’ de Jian Jia Ni Zi
‘Body Double’ de Bei Tang Mo
‘Cold Sands’ de Mu Yun Lan Qing [Completa en inglés]
'Counterattack' de Chai Jidan  
'Do You Remember My Name?' de Man Man He Qi Duo
'Feng Mang' de Chai Jidan
'Friends with Benefits' de Ou Juncheng [Completa en inglés]
'Golden Asssistant' de Fei Tian Ye Xiang
‘Heroic Death System’ de Xue Yuan You Ling
‘I’ll Still Love You Even If You’re a Man’ de Angelina
'Illusion' de Lan Lin
‘Let Me Tease You’ de Qing Duan [Completa en inglés]
‘Love Late’ de Lan Lin
'My Wife Always Thought I Did Not Love Him (Rebirth)' de Jiang Xin Xiaozhou
‘Phoenix of the Nine Heavens’ de Feng Nong
‘Quickly Wear the Face of the Devil’ de Fengliu Shudai
‘Sickly Tyrannical’ de Mo Qiu
'The Founder of Diabolism' (Grandmaster of Demonic Cultivation) de Mo Xiang Tong Chou
'The Legendary Master’s Wife' de Yin Yan
'The Path of the Cannon Fodder’s Counterattack' de Mao Niao  [Completa en inglés]
'The Reader and Protagonist Definitely Have to Be in True Love' de Tui [Completa en inglés]
'The Ugly Man's Big Transformation' de Chai Jidan
'Transmigrating into a Mob Character to Rehabilitate the Villain Plan' de Sha Xiaowan
‘True Star’ de Wan Mie Zhi Shang
‘War Prisoner’ de Li Hua Yan Yu [Completa en inglés]


- Novelas completas en inglés -
‘[Online Gaming] Love You 59 Seconds’ de Yun Guo Shi Fei
‘15P 7H 6SM’ de Hu Po Chong Zi
‘Doctor, My Bottom Half is Wet Again’ [+18
‘Fallen Hero’ de Xing Bao Er
'Flowers Reflecting The Sky' de Su You Bing
‘I Want to Be Your Man’ de Angelina
‘Jus Primae Noctis’ de Xing Bao Er
‘Living to Suffer’ de Tangstory
‘Mo Flower’ de Heibai Jian Yao
‘Selling Body After Sobering Up’ de Yan Si
‘The Blind Concubine’ de Xi Ni
‘The Errant Dragon’ de Xing Bao Er
‘The Love Story of A Passerby’ de Mo Shin Shang
‘The Pregnant Woman Next Door, How Are You Doing?’ de Zhen Shi Gou Le
‘The Water Goes Drip-Drop’ de Feng Qi Lian Yi
‘Till Death Do Us Part’ de Tangstory
‘Yesterday’ de Feng Nong
☛ 

- Novelas siendo traducidas en inglés -
☞ 'A Lifetime Love' de Nanzhi
☞ 'As the Minor Gay Rival in Het Novels' de Xi Xi Li
☞ 'ABO Cadets' de Die Zhiling 
☞ 'Assistant Architect' de Xi He Qing Ling
☞ 'Befriending The Most Powerful Person' de Ah Hei Hei Hei
☞ 'Bringing Along a Ball and Hiding from Foreign Devils' de Mu Mi Hua
☞ 'Brother-in-Law, I’m Pregnant!' de Wu Meng Xiao Yan
☞ 'Cannon Fodder Counterattack System' de Jiang Zhi
☞ 'Counterattack of a White Lotus that was Reborn into an Apocalypse' de Sui Yue Da Dao Liu
☞ 'Dark Blue and Moonlight' de Dong Mi
☞ 'Entertainment Industry’s Gourmet Food Service' de Tian Lai Xing Xuan
☞ 'Escape the Infinite Chamber' de Zi Jie
☞ 'Every World Seems Not Quite Right' de Ye Mu Su
☞ 'Everyday Life of a Dom Boyfriend' de Warm Ash
☞ 'Everyday the Protagonist Wants to Capture Me' de Qing Duan
☞ 'Everyone Thinks that I Like Him' de Fei ben de xiao wo niu
☞ 'Face Slapping The Slag Gong System (Quick Transmigration' de Yi Bo San Zhe
☞ 'Film Emperor’s Adorable Wife From Ancient Times' de Jing Fen You Zi Cha
☞ 'Good God, Stop! [Rebirth]' de Chi Qing Mei Jiang Ya
☞ 'He is His Excellency Zhi Li' de Angelina
☞ 'Heaven Official’s Blessing' de Hei Mao Ni Ni
☞ 'Heavenly Blessing' de Mo Xiang Tong Chou
☞ 'Heroic Death System' de  Xue Yuan You Ling
☞ 'His Majesty’s Hostage' deDai Wen Xi
☞ 'How Dare You Attack My Support!' de Liang Ci
☞ 'How to Fall in Love with the Villain' de Yin Yi Fang
☞ 'How To Say I Love You' de Fengliu Shudai
☞ 'How To Thank You For Saving Me' de Retrospect
☞ 'I’m not Shouldering This Blame' de Tian Tang Fang Zhu Zhe
☞ 'I'm Scattering Some IQ to Male Protagonist' de Song Jun Shi Li
☞ 'I Dare You To Run Away Again' de Han Mei Mo Xiang 
☞ 'I’ve Led the Villain Astray, How Do I Fix It?' de Yan Ye
'It’s Actually Not Easy Wanting to be a Supporting Male Lead' de Mi Jia
☞ 'Idiot, I Love You' de Kui Hua Za
‘Immoral Holidays’ de Feng Nong
☞ 'Intense Radical Behaviors' de Hi Li
☞ 'Jellyfish' de San Qian Shi
☞ 'Jubo' de Yin Ya
☞ 'King of Classical Music' de Mo Chen Huan
☞ 'Little Love Song' de Mo Chen Huan
☞ 'Liu Yao: The Revitalization of Fuyao Sect' de Priest
☞ 'Lovable Package' de Qiu Shi Sha
☞ 'Never Thought You’d Be This Kind of Hero!' de Ji Er Ji Jia
☞ 'Notes from the Grey Tower' de Kong Deng Liu Yuan
☞ 'Oh, my dear!' de Angelina
☞ 'Open Sea' de Bai Yun
☞ 'Peach Blossom Debt' de Da Feng Gua Guo
☞ 'Picked up by the Protagonist of a Tormented! MC Novel' de Wind Blowing Sand Glass
☞ 'Powerful Eunuchs' de Tong Zi
‘President Wife is A Man’ de Ju Zu Wei 
☞ 'Pure Love' de Chang Sheng Jun
☞ 'Qing Ge [Rebirth]' de Xi Lou Jian Jia
☞ 'Qizi' de Yi Xiu Luo
☞ 'Rebirth of Brotherly Love' de Die Zhi Ling
☞ 'Rebirth of MC' de Xi Yu
☞ 'Rebirth of a Supermodel' de Mo Huan Chen
☞ 'Reborn as a System' de Long Qi
‘Reborn into a Hamster for 233 Days’ de Yi Shu
☞ 'Reborn Only to Love You Again' de Yi Ge Xiao Ping Gai
☞ 'Reincarnation of a Superstar' de Qing Luo Shanz
☞ 'Runaway Guide' de Die Zhi Ling
☞ 'Screen Partner' de Qi You
☞ 'Sha Qing' de Wu She
☞ 'Silent Reading' de Priest
☞ 'Sorry, I’m an NPC' de Qing Ru Gu
☞ 'Spirit Hotel' de Su You Bing
☞ 'Spring Once More' de Da Feng Gua Guo
☞ 'Spring Trees and Sunset Clouds' de Wei Liang
☞ 'Still Saving The World Today (Switching Worlds)'  de Shoupa wang mingyue
☞ 'Stop Bothering Me, Emperor' de Lu Ye Qian He
☞ 'Strongly Pampered Male Wife' de Chi Jiao Xia de Lu
☞ 'Superstar Aspirations' de Mo Huan Chen
☞ 'The Antelope and Night Wolf' de Yi Xiu Luo
☞ 'The Big Landlord' de Yin Ya
'The Daily Life of Being the Campus Idol’s Fake Boyfriend' de Xi He Qing Ling
☞ 'The Daily Task of Preventing My Disciple from Turning to the Dark Side' de Hei Mao Ni Ni
☞ 'The End of The World’s Reborn Cannon Fodder Counter-attacks' de Ru Fu Ren
☞ 'The Haunted' de Da Yuan Zi
☞ 'The Long Chase for the President’s Spouse' de Ya Yu San Qian
☞ 'The Marshals Want to Get Divorced' de Long Qi
☞ 'The Palaces of the Twelve Sacred Beasts' de Mo Gu Mian Ren
☞ 'The Paternity Guard' (The Guard and His Master) de Gui Yu
☞ 'The People Who’re Supposed To Kill Me Fell For Me Instead' de Jiu Yi
☞ 'The Rebirth Waste Strikes Back ' de Ye Yi Luo
☞ 'The Reborn Otaku’s Code of Practice for the Apocalypse' de Nuan He
☞ 'The Scum Villain’s Self-Saving System' de Hei Mao Ni Ni
☞ 'The Silly Wizard’s Courtship Method' de Su You Bing
☞ 'The People Who’re Supposed To Kill Me Fell For Me Instead' de Jiu Yi
☞ 'The Transmigration Routine of Always Being Captured by ML' de Yun Fu Ri
☞ 'The Unicorn Legion' de Demon Lord D
☞ 'The Ultimate Past' de Dracaena Fragrans
☞ 'The World Is A Bit Sweet' de Angelina
☞ 'There’s A Beauty' de Feng Liu Shu Dai
☞ 'There's Always a Protagonist with Delusions of Starting a Harem' de Bu Hui Xia Qi
☞ 'There Is No Afterlife' de Yue Xia San
☞ 'Thousand Autumns' de Meng Xi Shi
☞ 'Thrive of Catastrophe' de Jiao Tang Dong Gua
☞ 'To Marry You' de Yun Yao Duo Gao
☞ 'Undead' de Huai Shang
☞ 'Urban Tales of Demons and Spirits' de Qie Er
☞ 'Vanguard of the Eternal Night' de The Aria At The Fingertips
☞ 'Waiting For You Online' de Xi He Qing Ling
☞ 'Waiting Upon You' de Yi Xiu Luo
☞ 'Welcome to the Nightmare Game' de Bo Mu Bing Lun
☞ 'Who Dares Slander My Senior Brother' de Gu Yu Wen Xiang


-Sin actualización en meses o abandonadas-
❋ 'A Cruel Romance' de Ni Luo [Última Actualización: 17/04/2017 - Vol.2 Cap.12]
❋ 'Being an Author is a High Risk Occupation' de Ye Wan De Xue [UA: 14/10/2017 - Cap. 2.1]
❋ 'Bounded' de Ning Meng Huo Yan [UA: 8/12/2017 - Cap.2. Eliminado]
❋ 'Devil' de Yue Xia Sang [UA: 29/09/2016 - Cap.10]
'Fly in Shallow' de Mao Ye [UA: 23/04/2016 - Cap.1]
'It's Not Easy Being Your Love Rival's Big Brother' de Jing Fen You Zi Cha [Cap.3 - 27/01/2018 Anuncio]
❋ 'Jin Yu Wang Chao' de Feng Nong [UA: 7/12/2017 - Cap.6. Eliminados]
❋ 'Love is More Than a Word' de Su You [14/11/2016 - Cap. 1.2]
My Empress is a Man’ de Shi Shi [UA: 18/01/2017 - Cap. 2. Sitio eliminado]
Psychological Control’ de She Ping Jin Yi [UA: 30/10/2015 - Cap.2]
❋ 'Qinglian Chronicles' de Pu Tao [UA: 1/11/2017 - Cap.6] Hiatus por tiempo indefinido
❋ 'Rebirth-First Class Magician' de Feng Chui Nan Fang [UA: 14/01/2017 - Cap.2]
❋ 'Sea of Clouds Prison Heart' de E Fei [UA: 12/06/2017 - Cap.2]
❋ 'The Overbearing Aura is Spilling Over' de Su You Bing [UA: 16/09/2017 - Cap.4]
The Ugly Prince’ de Yi Ren Bei [UA: 30/12/2016 - Cap.1. Sitio eliminado]
❋ 'There’s a Pit in My Senior Martial Brother’s Brain' de Ling Yu Mo [UA: 15/07/2016 - Cap.5]
❋ 'Two Persons Are The Same' de Yu Jie [UA: ? - Cap. 1.2]
❋ Xuan and Gu Kai’s Heart’ de Fei Ying Xi Xi [UA: 24/09/2015 - Prólogo]  


Novelas sin traducción // Previews
🔒 '2013' de Fei Tian Ye Xiang [UA: 28/11/2017 - Cap.1]
🔒 'Banished to Another World' de Yi Ren Bei [UA: 8/02/2018 - Cap.1] Teaser 
🔒 'I Have Medicine [System]' de Yi Luo Cheng Huo [UA: 30/01/2018 - Cap.1]
🔒 'Peach Blossom Debt' de Dafeng Guaguo [UA: 19/11/2017 - Cap.1]
🔒 'Rebirth of the Wolfish Silkpants Bottom' de Pao Man Xiang Chang Jun [UA: 10/02/2018 - Cap.1]
🔒 

Historias cortas + one-shot en inglés
- Completos - 
✶ '7 Days' de CXS
✶ 'Big God, Your Wife Went Offline!' de Yu Xiao [+18]
✶ 'Deceive' de Lin Lun
✶ 'Dragon Slaying Records' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]
✶ 'Hangover' de Ye Teng [Oneshot. Fanfic de The Grave Robbers' Chronicles]
✶ 'Heard I’m a Hero' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]
✶ 'If Only Time Stopped at the Moment We First Met' de Meng Qi Ye 
✶ 'Please Don't Eat Me' de Hao E O
✶ 'President isn’t Mary Sue' de He Han
✶ 'Sharing Rain and Dew' de Yan mian er dun majia jun
✶ 'The Day We Conquered the Dragon Castle' de Lu Tian Yi
✶ 'The Emperor and the Wild Dog' de Twentine [Oneshot]
✶ 'The Rental Shop Owner' de Xuan Yuan Xuan
✶ 'The Story of Two Male Mosquitoes' de Nai Xiao Ning [Oneshot]
✶ 'Unexpected Marriage' + 'Spice of Life' de Ah Ruan You Jiu
✶ 'You Know Too Much' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]


Novelas coreanas BL
⇒ [ENG] Cat K // Autor: Ddwingguri [Inc.]
⇒ [ENG] Black Butterfly, where does the Black Butterfly go drink water // Autor: Beep Beep Beep ; Trad.: 21 / ? cap. [Hiatus?]
⇒ [ENG] Coming Out Umbrella // Autor: Bel Sugook [Inc.]
⇒ [ENG] Fortune Killer // Autor: Kie ; Trad.: 1 / 14 cap. + extras [Inc.]
⇒ [ENG] Kill the Light // Autor: Jangryang ; Trad.: 2 vol.
⇒ [ENG] Monsieur Park // Autor: Amber ; Trad.: 3.1 / ? cap. [Hiatus?]
⇒ [ENG] Picked Up In Winter // Autor: Arashi [Inc.]
⇒ [ENG] Yeho // Autor: Anasis ; Trad.: 21 cap.
Hay otros títulos que no agrego aquí porque la traducción solo fue del primer capítulo como un preview para dar a conocer la historia.⇐

Última edición: 31/03/2018

= *   *   * =

...

Mis lecturas
-Terminadas-
2016
[ESP] Lovesick [Thai] // Autor: Indrytimes
[ESP] Hua Hua You Long 花花遊龍 // Xing Bao Er 星寶兒

2017
⇒ [ENG] YanDaiXie Street No.10 《烟袋斜街10号》// Jian Zou Pian Feng 剑走偏锋
☆ [ENG] The Court 《庭上》 // Xin Bao Er 星寶兒
☆ [ENG] City of Endless Rain 《終雨之城》 // Julie 朱莉
⇒ [ENG] Selling Body After Sobering Up 《醉醒卖身》 // 琰汜
⇒ [ENG] To Get the Ideal Man 《半路擒君》 // Ling Bao Zi 凌豹姿
⇒ [ENG] Counterfeit Bride 《冒牌新娘》 // Zi Yue 紫月
⇒ [ENG] 15P 7H 6SM // Hu Po Chong Zi 琥珀虫子
☆ [ENG] Are You Addicted 《你丫上瘾了?》 // Chai Jidan 柴鸡蛋
⇒ [ENG] Love You 59 Seconds 《爱你59秒》 // Yun Guo Shi Fei 云过是非
⇒ [ENG] The Pregnant Woman Next Door, How Are You Doing? 《隔壁的孕妇你还好吗》 // Zhen Shi Gou Le 枕湿够了
⇒ [ENG] Yesterday 《昨天》 // Feng Nong 風弄
⇒ [ENG] Mo Flower 《陌上花開》 // Heibai Jian Yao 黑白劍妖
⇒ [ENG] The Water Goes Drip-Drop  《水声滴滴》 // Feng Qi Lian Yi 风起涟漪
⇒ [ENG] The Love Story of A Passerby路人甲的爱情故事》 // Mo Shin Shang 莫心傷
[ENG] The Errant Dragon 《龙游江湖》 // Xing Bao Er 星寶兒
⇒ [ENG] War Prisoner 《俘虏》 // Li Hua Yan Yu 梨花烟雨

2018
⇒ [ENG] ‘Doctor, My Bottom Half is Wet Again’ 《医生,我下面湿了》 // 一本正经地胡说八道
⇒ [ENG]  'The Daily Life of Being the Campus Idol’s Fake Boyfriend'  《给校草当假男友的日子》 // Xi He Qing Ling 羲和清零 // Leí la versión resumida
⇒ [ENG] The Reader and Protagonist Definitely Have to Be in True Love 《读者和主角绝逼是真爱》 //  Tui 颓
⇒ [ENG] ‘Let Me Tease You《先撩为敬》 // Qing Duan 青端
⇒ [ENG] ‘The Path of the Cannon Fodder’s Counterattack《炮灰逆袭之路》 // Mao Niao 毛鸟

⇒ 

En pause 
- Lectura iniciada pero en espera de nuevos capítulos o que esté terminada para continuar-
✦ ‘Sickly Tyrannical’ de Mo Qiu
✧ ‘Golden Assistant’ de Fei Tian Ye Xiang
✧ ‘Agreement of Being Gay for 30 Days’ de Lin Zhi Luo
✦ ‘President Wife is A Man’ de Ju Zu Wei
✧ ‘Quickly Wear the Face of the Devil’ de Fengliu Shudai
✧ ‘A Round Trip To Love’ de Lan Lin
✦ ‘Do You Remember My Name?’ de Man Man He Qi Duo
✧ ‘Heroic Death System’ de Xue Yuan You Ling
✦ ‘Reborn into a Hamster for 233 Days’ de Yi Shu
✧ ‘It’s Actually Not Easy Wanting to be a Supporting Male Lead’ de MijiaLista de deseos
1) Beautiful Miracle 《美丽奇迹》 
Autor: Jian Zou Pian Feng ; Extensión: 40 cap.
*Segunda parte de YanDaiXie. Abarca la historia de Hu Wei y Qi Ji, además de mencionar qué sucedió con Liang Ze y Hang Hang.

2) This World is Crazy! 《这世界疯了! 》
Autor: Yi Shi Hua Shang 一世华裳 ; Extensión: 73 cap.
*Sinopsis: “Anteriormente había un shou (uke) que amaba a un infame gong (seme). Un día accidentalmente fue testigo de cómo ese ruin gong rodaba entre las sabanas con su amigo. Él estaba enfadado y entre la confusión, su cabeza fue golpeada contra algo y fue enviado al hospital.
Qi Yue, un hombre al que le gustan las mujeres, sufre de una enfermedad congénita del corazón y fallece prematuramente, pero los Cielos le jugaron una pequeña broma, su alma entró al cuerpo del shou... Por lo tanto, la entrada al nuevo mundo fue abierta. Cuando abrió sus ojos, Qi Yu se encontró aún en el mismo hospital, pero había un pequeño problema.
Todos explicaron: “Tú eres gay”
Qi Yue: “...”
Todos: “Tú eres el cero, lo cual es la persona que es sometida.”
Qi Yue: “¡Qué tontería! ¡Yo soy heterosexual!”
Todos se movieron al frente y le dieron una palmada en el hombro: “Déjalo, todos los hombres en este mundo pueden volverse heterosexuales, pero simplemente tú no puedes.”
Qi Yue temblaba de furia, “¡Solo esperen y verán!”
Todos le recordaron: “Tú eres el único quien lo anunció en público, ahora todos saben que eres gay, no hay ninguna chica que quiera seguirte.”
Qi Yue: “=__=” [cr. Polarbearadise]. El audiodrama lo pueden escuchar aquí.

3) Screen Partner 《萤幕拍档》
Autor: Qi You 七优 ; Extensión: 31 cap.
*Sinopsis: “El uke es un actor que tiene casi 30 años, debido a que fue engañado por alguien, termina con una gran deuda de dinero. Sin otra alternativa, tiene que grabar una película porno gay con el fin de reunir el dinero y pagar. El seme está en sus veintes, es un actor popular de películas para adultos, debido a que está ebrio y pierde una apuesta, tiene que aceptar el contrato para una película porno gay. Los dos son puestos en el mismo grupo, al principio no se pueden soportar y siempre se meten en luchas verbales, hasta que el seme se entera de que esta es la primera vez que el uke graba una película porno gay, entonces el seme se enamora del uke. El seme le pide consejos a un amigo sobre cómo ganarse al uke, su amigo le dice muchos consejos tontos para conseguir a una chica, y el inocente seme lo sigue. Él piensa que falló, pero de alguna forma en realidad funciona.” [cr. Polarbearadise]


Sitios de interés
Novel Updates  ⇒ Filtro de 'género YAOI' Aquí pueden encontrar todos los links para las traducciones en inglés. (China-Japón-Corea)
Chinese BL Translation => Aquí hay un índice en donde también pueden encontrar los links de las novelas con temática ‘BL / Boys Love’
☼[ENG] Just BL Things: Tumblr + Wattpad
☼[ENG] Giraffe Corps :  True Star [Inc.] / Double Body [Inc.]
☼[ENG] Polarbearadise => 7 Days [Completo] / 15P 7H 6SM [Completo] / Deceive [Completo] / Golden Assistant [Inc.] / Feng Mang [Inc.] / The Blind and Deaf  [Inc.] + Fichas de novelas
☼[ENG] Snowycodex : Afterlife Does Not Exist [Inc.] / Everyday Life of a Dom Boyfriend [Inc.] / Friends with Benefits [Completo] / Intense Radical Behaviors / The Path of the Cannon Fodder’s Counterattack [Completo] / The Daily Task of Preventing My Disciple From Turning to the Dark Side [Inc.] / The Ultimate Past [Inc.]
☼[ENG] Chaleuria : The Long Chase for the President’s Spouse [Inc.] / Urban Tales of Demons and Spirits [Inc,] 

= Por otra parte en Wattpad pueden encontrar más historias BL en inglés
A Round Trip To Love (Two Way) (Sumario vol 1 - 3: Wattpad - Blog)  + (Opción 2:1 - en adelante: Wattpad - Blog) ;  [Inc.]
Counterattack (1 ~ 40) + (1 ~ 100) + (Cap. 106 - en alelante) + (1 - adelante) [Inc.]
I Still Love You Even If You're A Man (1 ~  en adelante) + (26 ~ 44 + 51) + (44 ~ 65) [Inc.]
I Want to Be Your Man (1 ~ 97) [Completa] + Capítulos especiales (1 -  )/ (7-14)
spreaddalove_LJ:  Yan Dai Xie Street No.10  (Completa) + Blog / Reincarnation of a superstar [Inc.] / Love You 59 Seconds [Completa] / The Paternity Guard (The Guard and His Master) [Inc.] / Ever Since I Take Home An Adonis Who Has Lost His Business [Inc.] / The Love Story of A Passerby [Completa] / The Pregnant Woman Next Door, How Are You Doing? [Completa] /
Uncontrolled Love (1 - en adelante) [Inc.]
Advance Bravery (1 - en adelante , saehan01.com) + Opción 2 (micro-resumenes de la historia 1- 82) + Opción 3 (micro-resumenes 71 - en adelante) [Inc.]
fairyminsuga jlei2000: [Special Chapters] I want To Be Your Man (de Angelina) / The World Is A Bit Sweet (de Angelina) [Inc.] / Oh, my dear! (de Angelina) [Inc.] /Idiot, I Love You (de Kui Hua Za) [Inc.]
ikigai.novels (blog): Agreement of Being Gay for 30 Days [Inc.] / Beloved Marriage in High Society [Inc.]
Beloved Enemy (Shui Qian Cheng) [Inc.]
A Lifetime Love (Nanzhi) [Inc.]
The Ugly Man's Big Transformation (1 en adelante + Blog) [Inc.]
summerx: Friends with Benefits [Inc.] / Intense Radical Behaviors [Inc.] / The Ultimate Past [Inc.]
☼ KagamiTL (Blog): [Inc.] Counterattack of a White Lotus that was Reborn into an Apocalypse  / Reborn Only to Love You Again [Inc.]
There's Always a Protagonist with Delusions of Starting a Harem [Inc.]
☼ [MTL] Uniform Punishment Series : 1) Immoral Holidays [Completa] / 2) Dangerous military school [Inc.] /  
Aquí hay una lista con las novelas disponibles en Wattpad
*Para las novelas en inglés que no están en Wattpad, por favor usen Novel Updates para obtener el link.

= Y para las novelas en ESPAÑOL:
* Hua Hua You Long Novela en español
* Feng Yu Jiu Tian (Vol. 1 - 2): Tumblr - Blog.
* Counterattack: Opción 1 (Cap. 1 - 6) *detenido* ; Opción 2 (Cap 1 - 31) [Inc.]
* Love Late: Cap. 1 *pause* / Cap. 1 - 7 *detenido*/ Capítulo 1 - 6 (continúa)
* Brother /  Ren Ti Gu Jia: Opción 1 Cap. 1- 14 *detenido*
* A Round Trip to Love: Opción 1 (Blogspot - Wattpad) *detenido* ;
* Yana_ShPriStar: A Round Trip to Love Opción 2 (Cap 1 - en adelante) [Inc.] / Uncontrolled Love: Opción 1 Cap 1 - en adelante [inc.] / Yan Dai Xie Street No.10: Cap 1 - en adelante [Inc.]
* Uncontrolled Love ; Opción 2 Cap 1 - 3 [abandonado][Inc.]
* JossyRdzTranslate: Counterattack. Wattpad + blog [Inc.] / Advance Bravely Wattpad + blog [Inc.] / The path of the cannon fodder's counterattack. Wattpad + blog [Inc.] /
* Advance Bravely: Opción 2 Shi Bu Ke Dang en español (Blogger / Advance Bravely Latinoamerica)
* Feng Mang: Opción 1 Cap 1 - en adelante [Inc.]
* Lawless Gangster Cap. 1 - en adelante + blog [Inc.]
* Translation of Novels (Blog - Facebook): Counterfeit Bride [Completo] / Cold Sands [Inc.] / Kill the Lights [KR] [Inc.] / The Legendary Master’s Wife [Inc.] / True Star [Inc.]
* Novelas BL (Boys Love) en Español (Wattpad + Blog): Agreement of Being Gay for 30 Days [Inc.] /  Beloved Marriage in High Society [Inc.] / Beloved Enemy [Inc.] /
* Club del crisantemo (Blog + Wattpad): Brother [Inc.] / Feng Mang. Opción 2 [Inc.]
* Karina Sung (Wattpad): Golden Assistant. Cap 1 - en adelante [Inc.] / Even if you are a man, still love you. Cap 1 - en adelante [Inc.] / The Ugly Man's Big Transformation. Cap 1 - en adelante [Inc.]
* Space novels (Blog): Back to the Apocalypse [Inc.] / My Wife Always Thought I Did Not Love Him [Inc.]
* Quickly Wear the Face of the Devil: Opción 1. Cap 1 - en adelante [Inc.]
* [MTL] Sasha Sánchez (Wattpad) : Quickly Wear the Face of the Devil -Opción 2- [Inc.] / Compartiendo la lluvia y el rocío [Completa] // 
Aquí hay una lista con las novelas disponibles en Wattpad

Sobre las novelas Tailandesas:
☛ [ENG] Love sick (1 - 60)
☛ [ESP] Lovesick: Opción 1 (Cap. 1 – 37) ; Opción 2 (Cap. 1 – 61) + resumen 62 – 65 en inglés + Otros sitios que actualmente la están traduciendo: Opción 1 'Thai Underground Fansub' (1 - 37) ; Opción 2 'Lalin_lu' (1 - 30
☛ [ENG] SOTUS (1 - 9 + especiales) + (Cap 17 - adelante)
[ESP] Sotus: Cap 1 - 5  [Inc.] IMPORTANTE: La autora publicó en su Facebook que queda totalmente prohibida la traducción de su obra en otros idiomas, así que opté por eliminar los links de la traducción en proceso (inglés/español). Si necesitan saber más información sobre la serie les recomiendo visitar el foro correspondiente en Soompi.
☛ [ENG / ESP] 2Moons. Actualmente se está preparando la publicación oficial en inglés de esta novela, por lo tanto no compartiré ningún link de traducción ilegal. Por favor esperen a que sea lanzada la traducción oficial y apoyenla. Para más información visiten el foro correspondiente en Soompi o estén al pendiente de las publicaciones en 2Moons International y/o el IG de Delightful.
☛ [ENG] Carta Visa (1 - en adelante) [Inc.]
☛ [ESP] Carta Visa : Vol. 1Vol. 2 /  [Inc.]
☛ [ENG] Make It Right  (Wattpad + Pressbooks) [Inc.]
☛ [ESP] Make It Right  (Wattpad) [Inc.]
☛ [ESP] Together with Me  (Wattpad) [Inc.]
☛ [ENG] My new life, won’t you please become peaceful! (Wordpress)
Aquí hay una lista con las novelas disponibles en Wattpad

⇛ Si están trabajando en la traducción de alguna novela china bl o saben de algún sitio que no ha sido incluido aquí, avísenme para agregarlo a la lista.

Notas
ESP = Traducción en Español
ENG = Traducción en Inglés
THAI = Original en Tailandés
KR = Original en Coreano
MTL = Machine Translation / Traducción automática. ⇛ IMPORTANTE: Por favor tengan en cuenta que aunque no lo indico, varias novelas en inglés o en español son traducciones automáticas (algunas incluso sin edición alguna). 
Lista de deseos = Novelas que NO están siendo traducidas actualmente (inglés).
Inc. = Traducción incompleta o en proceso.

Esta entrada la seguiré actualizando en el futuro para agregar más títulos y comentarios ^^!

Creado: 2016.04.24
Última edición: 2018.04.08 Terminé 'The Reader and Protagonist
'....

Entradas relacionadas
[Random] Mi lista literaria: Novelas Chinas (Romance)
[Random] Mi lista literaria: Novelas Japonesas (Yaoi)
[Random] Mi lista literaria: Literatura de temática homosexual
[Random] Mi lista literaria: Novelas coreanas y japonesas (Romance y otros géneros)

30 comentarios:

 1. Si comprendo es mas difícil no hay sitios que manden novelas traducidas al español mas que todos mangas o animes :P estoy leyendo counterattack me gusto mucho la historia tiene de todo un poco (: humor, diversión además me vi la serie con actores reales y la couple/ pareja QINGYU que personificaron a los personajes principales que química tan impresionante :p pienso que son pareja en la vida real xD aunque ambos actores comentaron en una entrevista que no tomaran mas papeles de novelas bl se enfocaran en la musica/actuación de otro tipo aun así quiero que se mantengan juntos :* hay amor en esa pareja

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. También lo estás leyendo?!!! omg!!!!!! necesitamos intercambiar info de contacto para fangirlear!!! Jajaja
   AMO a QingYu! La verdad es cuando vi la serie me segui con la novela (hasta donde va) y ya, no quise meterme en la 'vida' de los actores ni ver las entrevistas y eventos porque temia que me desilucionaran o me lavaran el cerebro XDDDD
   Bueno pues, no tardé mucho en caer... vi los FM, entrevistas y cuanto video que encontrara de ellos (no me salté ningún BTS)! Y no puede ser, yo también creo que ahí hay algo real! Definitivamente Qing-ge tenia razón, después de grabar la serie su relación alcanzó otro nivel -jaja-

   Eliminar
  2. Tienes whtsapp???? O alguna red social a parte de tu blog :P

   Eliminar
 2. donde puedo leerlos ejemplo love sick estaba siendo traducida al español por una fan pagina pero para ser honesto la traducción era horrible

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. ¡Hola!, ya agregué algunos links de consulta ^^

   Eliminar
 3. Respuestas
  1. Que bien! Y de paso me dices cual te gustó más ^^

   Eliminar
 4. love sick en mi opinion es la mejor serie que he vitoooooooooooooooooo.............

  ResponderEliminar
 5. Me encanto tu lista, la seguire, me encnata el yaoi manga, novelas, dramas, con romance y inal feliz, asiq por eso empeze la serie y quiero leer la novela

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Laruku! Eres fan de larc?! Y también vi que en tu perfil te llegó a gustar JKS! Yo incluso tengo mi cerdo-conejo! jaja. Menciono a Larc porque hubo una época en que fui su superfan, marcaron mi adolescencia *aparece un arcoiris de fondo*... pero bueno, espero disfrutes la novela ^^ feliz lectura!

   Eliminar
 6. Ahahaha te entiendo casi en todo la verdad despues de ver vatias series como que empiezas a ver un patron en ellas y les quita lo original y ya no es "divertido" a mi me encantan las tematicas bl y romanticas :D pero... Tambien me gustan los finales desgarradores que me den ganas de tirarme de la casita del perro (ok no :3
  Estaba buscando cuales leer y creo que tomare un par de tu lista, la de love sick la estoy leyendo no por la serie *no sabia que tenia :'( fue por recomendacion. Esta si la vi por los personajes me encantaron. Y lo que respecta lo de afeminado y el macho creeme que si quiero ver a un chavo afeminado mejor veo una novela con una chava de un solo, me gusta que sean individualea y coml son: *Hombres* okey gracias por la lista

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Cuando comencé a ver dramas coreanos y peliculas japo, precisamente ese final desgarrador, no el clasico "y vivieron felices para siempre", fue lo que me atrajo, dije oh ya no más historias disney/hollywood. Y me meti de lleno, pero con el tiempo fui cambiando de opinión, si en la realidad hay tantas historias trágicas, ¿por qué asotarme en la ficción también? Y así también dejé la tematica yaoi por que siempre terminaban mal! Si no es porque me trajo de vuelta Chai jidan XD
   Oh, si, todo el mundo debe leer Lovesick es lindisima!!! Y de paso ve la serie 'Make It Right' sigo llorando porque alguien traduzca la novela!!
   *-----*

   Eliminar
  2. Make it right es hermoso ame los personajes. En wattpad la están traduciendo pero recién lo hacen así que sólo están los dos primeros capitulos

   Eliminar
 7. muchas gracias, y la verdad apenas estoy entrando a este mudo del bL y contigo hasta ahora ha sido muy facil entender y disfrutar de esto

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Que genial! Espero sea el inico de un laaargo viaje :P

   Eliminar
 8. Muchas gracias por poner el link de la novela que estoy traduciendo en Wattpad (Counterattack). Yo dije que ustedes iban a ser los primeros en saber, pero de alguna manera se me paso avisar XD.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Por nada! A pesar de que hace dias la vi, no he podido comenzar a leer tu traducción! Pero prometo hacerlo pronto!
   Suerte y que avances sin problemas! *-*!

   Eliminar
  2. Gracias, yo también estoy teniendo problemas con el tiempo, últimamente ya no tengo tiempo ni para leer lo que más me gusta (aunque tu traducción nunca me la pierdo).

   Eliminar
 9. Hola, me gustaria saber que otras personas estan traduciendo YANDAI XIE NO 10, porque lo estoy buscando pero no encuentro. De preferencia, apartir de donde se quedo la serie, que me quedado picada.

  ResponderEliminar
 10. me gustaría saber donde puedo encontrar novelas BL, hace muy poco empece a leer esta clase de historias y no se donde encontrarlas y que estén en español :v
  si me ayudaras estaría muy agradecida :)

  ResponderEliminar
 11. Yo estoy leyendo actualmente a round trip to love es increíble como esta historia puede hacer que alguien se vuelva bipolar con tan solo 3 volumenes de 6 unos capítulos estas hasta la nube y en otros buscando ya casi hasta un psicólogo el único consuelo es que alguien hizo spoiler y dijo que si terminaba con un final bonito de lo cual dudo mucho
  PERO UNA ADVERTENCIA la mayoría de los capítulos del volumen uno y dos xiao chen siempre es forzado a intimidar con lu feng así que si eres sensible no lo leas o te traumaras y no es broma. Hasta cuando le dice que va a hacer suave se termina desesperando y se vuelve brusco lo cual me dio risa de lo ingenuo que es xiao chen bueno terminó mi spoiler por así decirlo la traducción al español esta lenta van en el capítulo 40 y en ingles van en el volumen 3 que me parece que ya acabó

  ResponderEliminar
 12. hola saben si alguien esta traduciendo la novela Reincarnation of The Super Star al espanol. Vi la serie con sub en ingles y me gusto mucho pero no estaba incluida la historia BL y por eso quiero leer la novela pero en espanol ya que mi inglesh no es muy bueno me gusta leer en mi idioma ver pel y drama en inglesh es diferente. Saben de algun fansub o lo traduciran aqui?

  ResponderEliminar
 13. Hay un montón de libros que no conocía y muchos que ya estoy leyendo (esperando las actualizaciones) hay una página en la que he leído varias novelas interesantes, la que más me llamó fue Kill the Lights. Te dejo el link x si te interesa.
  http://itslovetranslation.blogspot.com.es/Agreement of being gay for 30 days, screen partner y this world is crazy sabes dónde se pueden leer? Me han gustado los argumentos. Seguiré esperando tus actualizaciones aquí y en wattpad 😊😊

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Habia visto ese título de Kill he lights, sin embargo no me llamó la atención. NMe dio la impresión de que tiene una trama oscura y violenta(?), además aún no está terminada la traducción... ¿pero a ti te ha gustado?

   En cuanto a las novelas que aparecen en 'Lista de deseos' son historias que no están siendo traducidas (Ni inglés, ni español... bueno, quizás vietnamita sí xD.

   Eliminar
 14. WOW gracias por esto! Será mi centro de investigación desde aquí <3 ah... desde antes estuve tentada a aprender chino pero lo descarte por el japonés pero desde que leo tu blog estoy que no puedo con la idea de cambiar de idioma hehehe! Saludos! :D

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Tengo una amiga que estudió japonés por largo tiempo y luego comenzó con el mandarin, por lo visto su base de japonés le ayudo bastante. Así que si lo intentas también, buena suerte ^^!

   Eliminar
 15. Leíste sotus?
  Amo esa serie y lo que me acabas de decir me dolió...
  No sabes si se hara una traducción oficial al inglés ?

  ResponderEliminar
 16. Muchas gracias! A mi me encantan tus sugerencias. Gracias a tu sugerencia de path of cannon fodder's counterattack la empece a leer (aunque mi ingles no es muy bueno) y me reencantooo!!! es buenisima y no me puedo esperar hasta que este completa, pero no la encuentro en chino o no se como buscarla

  ResponderEliminar
 17. Beautiful Miracle segunda parte de YanDaiXie???? Estamos hablando de HH y LZ. La historia de el veterinario yvel escritor con Chinchillas de mascotas???

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Si pero nadie la tradujo al ingles.T_T

   Eliminar