Mapa del sitio

Aquí un índice de lo que pueden encontrar en este blog.

Traducción
En proceso
Sin nuevo proyecto por el momento
➪ ACTUALIZACIÓN: Martes y Jueves. [8:00 hrs. Zona horaria -6:00 UTC]

Completa
➼ [Índice] 'Are You Addicted?' de Chai Jidan
Palabras finales y algo más // Anuncio sobre el futuro de Addicted y el blog.
     ↪ Fragmentos de capítulos
     ↪ Citas (quotes) de la novela // En construcción...
     ↪ Capítulos que incluyen fanarts (ilustraciones) relacionados
     ↪ Capítulos que han pasado por la 'Revisión final'
➼ [Índice] 'Ciudad de la lluvia sin fin' de Julie
➼ [Índice] 'La Corte' de Xing Bao Er [Publicación en Wattpad]

Historias cortas
➼ [Audiodrama - BL] ‘Comprando tu cuerpo
➼ [Oneshot - BL] ‘Debe ser un Guapo’ por Hua Lou
➼ [Oneshot - BL] ‘Sabes demasiado’ de Bo Mu Bing Lun 
➼ [Oneshot - BL] ‘Te esperaré hasta que tenga 35’ por Nankang
➼ [Historia corta] ‘Balada de Diez Mil Gu’ de Ye Xiao
➼ [Historia corta] ‘Deseos’ de Giddens Ko
➼ [Oneshot] ‘El cuento de la muerte de una cucaracha’
➼ [Oneshot] 'El esposo rebosando el crisantemo es lo suficientemente doloroso para morir' por MaleHorse818828
➼ [Oneshot] 'El vendedor de puerta en puerta de las 10 pm' [JP]
➼ [Oneshot] ‘La historia de Hee y Haw’ de Sugaru Miaki [JP]
➼ [Oneshot] ‘Lamento en el Palacio Changmen’ de Qiao Xi
➼ [Oneshot] ‘La probabilidad de que pueda matar a mi esposa sin ser descubierto’ de Hiro Sakurakawa [JP] 
➼ [Oneshot] ‘Un juego para hacerlo enamorarse’ de Hiro Sakurakawa [JP]


Novelas BL / Danmei
- Información sobre novelas chinas y/o autores -
Chai Ji Dan
Ficha de la autora Chai Jidan
☘ [Ficha] Counterattack 《逆袭》 
     ↪ Capítulo 115: Tardando en llegar
     ↪ Capítulo 116: Un placer tras otro
     ↪ Capítulo 193: Un juego tiránico
     ↪ Capítulo 194: Mente nublada
     ↪ Capítulo 195: Dándose cuenta de una verdad
☘ [Ficha] Advance Bravely  《势不可挡》
☘ [Ficha] Feng Mang 《锋芒》
     ↪ Resumen/Summary de la novela: Cap. 38 - 307 + extras
☘ [Ficha] The Ugly Man's Big Transformation 《醜男勵志大變身》


Otros autores
Novelas completas en español
➣ [Ficha] ‘Brother’ de Ren Ti Gu Jia
➣ [Ficha] ‘Counterfeit Bride’ de Zi Yue
➣ [Ficha] 'Hua Hua You Long' de Xing Bao Er
➣ [Ficha] ‘Uncontrolled Love’ de Lan Lin
➣ 


Novelas siendo traducidas en español
➢ [Ficha] ‘A Round Trip To Love’ de Lan Lin
➢ [Ficha] 'A wave of exes came looking for me. What to do?!' de Long Qi
➢ [Ficha] ‘Agreement of Being Gay for 30 Days’ de Lin Zhi Luo
➢ [Ficha] 'Back to the Apocalypse: The Rebirth of Bai Jin' de Ye Yo
➢ [Ficha] ‘Beloved Enemy’ de Shui Qian Cheng
➢ [Ficha] ‘Beloved Marriage in High Society [Rebirth]’ de Jian Jia Ni Zi
➢ [Ficha] ‘Body Double’ de Bei Tang Mo
➢ [Ficha] ‘Cold Sands’ de Mu Yun Lan Qing [Completa en inglés]
➢ [Ficha] 'Golden Asssistant' de Fei Tian Ye Xiang
➢ [Ficha] ‘I’ll Still Love You Even If You’re a Man’ de Angelina
➢ [Ficha] 'Illusion' de Lan Lin
➢ [Ficha] ‘Lawless Gangster’ de Bai Shan Hei Shui
➢ [Ficha] ‘Love Late’ de Lan Lin
➢ [Ficha] 'My Wife Always Thought I Did Not Love Him (Rebirth)' de Jiang Xin Xiaozhou
➢ [Ficha] ‘Phoenix of the Nine Heavens’ de Feng Nong
➢ [Ficha] ‘Quickly Wear the Face of the Devil’ de Fengliu Shudai
➢ [Ficha + Prólogo] ‘Sickly Tyrannical’ de Mo Qiu
➢ [Ficha] 'The Legendary Master’s Wife' de Yin Yan
➢ [Ficha] 'The Path of the Cannon Fodder’s Counterattack' de Mao Niao 
➢ [Ficha] 'The Reader and Protagonist Definitely Have to Be in True Love' de Tui
➢ [Ficha] 'Transmigrating into a Mob Character to Rehabilitate the Villain Plan' de Sha Xiaowan
➢ [Ficha] ‘True Star’ de Wan Mie Zhi Shang
➢ [Ficha] ‘Yandai Xie Jie No.10’ de Jian Zou Pian Feng


Novelas completas en inglés
☛ [Ficha] ‘[Online Gaming] Love You 59 Seconds’ de Yun Guo Shi Fei
☛ [Ficha] ‘15P 7H 6SM’ de Hu Po Chong Zi
☛ [Ficha] ‘Fallen Hero’ de Xing Bao Er
☛ [Ficha] ‘I Want to Be Your Man’ de Angelina
☛ [Ficha] ‘Jus Primae Noctis’ de Xing Bao Er
☛ [Ficha] ‘Let Me Tease You’ de Qing Duan
☛ [Ficha] ‘Living to Suffer’ de Tangstory
☛ [Ficha] ‘Mo Flower’ de Heibai Jian Yao
☛ [Ficha] ‘Selling Body After Sobering Up’ de Yan Si
☛ [Ficha] ‘The Blind Concubine’ de Xi Ni
☛ [Ficha] ‘The Errant Dragon’ de Xing Bao Er
☛ [Ficha] ‘The Love Story of A Passerby’ de Mo Shin Shang
☛ [Ficha] ‘The Pregnant Woman Next Door, How Are You Doing?’ de Zhen Shi Gou Le
☛ [Ficha] ‘The Water Goes Drip-Drop’ de Feng Qi Lian Yi
☛ [Ficha] ‘Till Death Do Us Part’ de Tangstory
☛ [Ficha] ‘To Get the Ideal Man’ de Ling Bao Zi 
☛ [Ficha] ‘War Prisoner’ de Li Hua Yan Yu
☛ [Ficha] ‘Yesterday’ de Feng Nong


Novelas siendo traducidas en inglés
☞ [Ficha] ‘Doctor, My Bottom Half is Wet Again’
☞ [Ficha + Prólogo] ‘Immoral Holidays’ de Feng Nong
☞ [Ficha] ‘President Wife is A Man’ de Ju Zu Wei

'2013' de Fei Tian Ye Xiang
'ABO Cadets' de Die Zhiling
'A Lifetime Love' de Nanzhi
'Being an Author is a High Risk Occupation' de Ye Wan De Xue
'Bounded' de Ning Meng Huo Yan
'Bringing Along a Ball and Hiding from Foreign Devils' de Mu Mi Hua
'Brother-in-Law, I’m Pregnant!' de Wu Meng Xiao Yan
'Cannon Fodder Counterattack System' de Jiang Zhi
'Counterattack of a White Lotus that was Reborn into an Apocalypse' de Sui Yue Da Dao Liu
'Everyday Life of a Dom Boyfriend' de Warm Ash
'Every Day the Protagonist Wants to Capture Me' de Qing Duan
'Every World Seems Not Quite Right' de Ye Mu Su
'Flowers Reflecting The Sky' de Su You Bing 
'Friends with Benefits' de Ou Juncheng
'Good God, Stop! [Rebirth]' de Chi Qing Mei Jiang Ya
'He is His Excellency Zhi Li' de Angelina
'Heaven Official’s Blessing' de Hei Mao Ni Ni
'Heavenly Blessing' de Mo Xiang Tong Chou
'Heroic Death System' de  Xue Yuan You Ling
'His Majesty’s Hostage' de ???
'How To Say I Love You' de Fengliu Shudai
'I’m not Shouldering This Blame' de Tian Tang Fang Zhu Zhe
'I'm scattering some IQ to Male Protagonist' de Song Jun Shi Li
'I’ve Led the Villain Astray, How Do I Fix It?' de Yan Ye
'Idiot, I Love You' de Kui Hua Za
'Intense Radical Behaviors' de Hi Li
'It's Not Easy Being Your Love Rival's Big Brother' de Jing Fen You Zi Cha
'Jin Yu Wang Chao' de Feng Nong
'Jubo' de Yin Ya
'Liu Yao: The Revitalization of Fuyao Sect' de Priest
'Lord and Dragon' de Da Yuan Zi
'Lovable Package' de Qiu Shi Sha
'Never Thought You’d Be This Kind of Hero!' de Ji Er Ji Jia
'Oh, my dear!' de Angelina
'Open Sea' de Bai Yun
'Peach Blossom Debt' de Da Feng Gua Guo
'Picked up by the Protagonist of a Tormented! MC Novel' de Wind Blowing Sand Glass
'Pure Love' de Chang Sheng Jun
'Qing Ge [Rebirth]' de Xi Lou Jian Jia
'Qinglian Chronicles' de Pu Tao
'Rebirth of Brotherly Love' de Die Zhi Ling
'Rebirth of MC' de Xi Yu
'Reborn Only to Love You Again' de Yi Ge Xiao Ping Gai
'Reincarnation of a Superstar' de Qing Luo Shanz
'Runaway Guide' de Die Zhi Ling
'Screen Partner' de Qi You
'Silent Reading' de Priest
'Spirit Hotel' de Su You Bing
'Spring Trees and Sunset Clouds' de Wei Liang
'Still Saving The World Today (Switching Worlds)'  de Shoupa wang mingyue
'Stop Bothering Me, Emperor' de Lu Ye Qian He
'Strongly Pampered Male Wife' de Chi Jiao Xia de Lu
'Superstar Aspirations' de Mo Huan Chen
'The Big Landlord' de Yin Ya
[Resumen/Summary] 'The Daily Life of Being the Campus Idol’s Fake Boyfriend' de Xi He Qing Ling
'The Daily Task of Preventing My Disciple from Turning to the Dark Side' de Hei Mao Ni Ni
'The Founder of Diabolism' (Grandmaster of Demonic Cultivation) de Mo Xiang Tong Chou
'The Haunted' de Da Yuan Zi
'The Marshals Want to Get Divorced' de Long Qi
'The Overbearing Aura is Spilling Over' de Su You Bing
'The Palaces of the Twelve Sacred Beasts' de Mo Gu Mian Ren
'The Paternity Guard' (The Guard and His Master) de Gui Yu
'The Rebirth Waste Strikes Back ' de Ye Yi Luo
'The Reborn Otaku’s Code of Practice for the Apocalypse' de Nuan He
'The Scum Villain’s Self-Saving System' de Hei Mao Ni Ni
'The transmigration routine of always being captured by ML' de Yun Fu Ri
'The Unicorn Legion' de Demon Lord D
'The Ultimate Past' de Dracaena Fragrans
'The World Is A Bit Sweet' de Angelina
'There's Always a Protagonist with Delusions of Starting a Harem' de Bu Hui Xia Qi
'There Is No Afterlife' de Yue Xia Sang
'Thousand Autumns' de Meng Xi Shi
'Thrive of Catastrophe' de Jiao Tang Dong Gua
'Waiting For You Online' de Xi He Qing Ling
'Waiting Upon You' de Yi Xiu Luo
'Who Dares Slander My Senior Brother' de Gu Yu Wen Xiang

-Sin actualización en meses-
❋ [Ficha + Prólogo] ‘My Empress is a Man’ de Shi Shi
❋ [Ficha + Prólogo] ‘Psychological Control’ de She Ping Jin Yi
❋ [Ficha + Prólogo] ‘The Ugly Prince’ de Yi Ren Bei
❋ [Ficha + Prólogo] ‘Xuan and Gu Kai’s Heart’ de Fei Ying Xi Xi   

'A Cruel Romance' de Ni Luo
'Devil' de Yue Xia Sang
'Fly in Shallow' de Mao Ye
'Love is More Than a Word' de Su You
'Rebirth-First Class Magician' de Feng Chui Nan Fang
'Sea of Clouds Prison Heart' de E Fei
'There’s a Pit in My Senior Martial Brother’s Brain' de Ling Yu Mo
'Xuan and Gu Kai’s Heart' de Fei Ying Xi Xi

Novelas sin traducción
🔒
*pendiente* 


Historias cortas + one-shot en inglés
✶ '7 Days' de CXS
✶ 'Deceive' de Lin Lun
✶ 'Dragon Slaying Records' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]
✶ 'Hangover' de Ye Teng [Fanfic de The Grave Robbers' Chronicles]
✶ 'Heard I’m a Hero' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]
✶ 'If Only Time Stopped at the Moment We First Met' de Meng Qi Ye 
✶ 'Please Don't Eat Me' de Hao E O
✶ 'President isn’t Mary Sue' de He Han
✶ 'Sharing Rain and Dew' de Yan mian er dun majia jun
✶ 'The day we conquered the dragon castle' de Lu Tian Yi
✶ 'The Emperor and the Wild Dog' de Twentine [Oneshot]
✶ 'The Rental Shop Owner' de Xuan Yuan Xuan
✶ 'The Story of Two Male Mosquitoes' de Nai Xiao Ning [Oneshot]
✶ 'You Know Too Much' de Bo Mu Bing Lun [Oneshot]
⇓⇓⇓
*Aquí se encuentran los títulos de novelas chinas e historias cortas de las cuales tengo conocimiento, sin embargo es posible que no publique fichas de todas, las enlisto para que conozcan su existencia y les sea más fácil buscarlas.*


Más Novelas
- Otras historias que no están incluidas en el género BL-
❀ [Ficha del autor] 三秋縋 Sugaru Miaki
❀ [Ficha + Prólogo] 'Apartment for Rent’ de Giddens Ko


Recomendaciones
☛ Lista: Novelas Chinas (Danmei / BL)
☛ Lista: Novelas Chinas (Romance)
☛ Lista: Novelas Japonesas (Yaoi)
☛ Lista: Literatura de temática homosexual
☛ Lista: Novelas coreanas y japonesas (Romance y otros géneros)
Las listas se actualizan constantemente...

Grupo de Facebook: "Are You Addicted?" en español: 你丫上瘾了? [Para temas relacionados a las novelas de ChaiJidan y los actores de la webserie 'Addicted' y 'Counterattack']